Technicky o zděných domech

Napsal dne 00. 00. 0000

Samozřejmě i zděné domy musí splňovat určité požadavky, které určují stavební normy. Samotné normy jsou poměrně rozsáhlé, proto se o nich zmíníme pouze okrajově. Stavitel nemusí příslušné normy nijak odborně studovat. Důležité je, aby je znal a přísně dodržoval zejména projektant stavby. Přesto je vhodné, aby stavitel ovládal alespoň základní terminologii, která je taktéž stanovena normou.

Zdivo

(seskupení zdicích prvků podle stanoveného uspořádání a spojených maltou)
Vazba zdiva - pravidelné uspořádání zdicích prvků ve zdivu, zaručující jejich spolupůsobení. Délka přesahu musí být alespoň 40 mm nebo 0,4 násobek tloušťky prvku
Vyztužené zdivo - zdivo, v němž jsou pruty nebo sítě (obvykle ocelové) uloženy v maltě nebo betonu tak, aby všechny materiály spolupůsobily
Předpjaté zdivo - zdivo, do něhož byla vnesena vnitřní napětí v tlaku prostřednictvím předpjaté výztuže
Výplňový beton  - je součástí vyztuženého a předpjatého zdiva pro vyplnění dutin.
Sevřené zdivo - zdivo, které je ve své rovině podél všech čtyř okrajů sevřeno prvky (sloupy a nosníky) ze železobetonu nebo vyztuženého zdiva.

Složky zdiva

Zdicí prvek - předem zhotovený prvek, určený pro uložení ve zdivu
Prohlubeň - vybrání v jedné nebo obou ložných plochách zdicího prvku, vytvořené během jeho výroby
Otvor - záměrně vytvořený volný prostor, který prochází zdicím prvkem úplně (díra) nebo částečně (dutina)
Žebro - přepážka z plného materiálu mezi otvory ve zdicím prvku
Obvodové žebro - plný materiál mezi otvorem a vnějším povrchem zdicího prvku.

Malta

Malta - směs anorganických pojiv,  kameniva a vody,  včetně přísad a příměsí, jestliže se vyžadují
Obyčejná malta - malta pro zdění ve spárách tloušťky větší než 3 mm (obvykle 8 – 12 mm) obsahující jen hutné kamenivo
Malta pro tenké spáry - návrhová malta pro zdění ve spárách tl. menší než 3 mm
Návrhová malta - malta navržená a vyrobená pro stanovené vlastnosti a ověřená požadovanými zkouškami
Lehká malta - návrhová malta, jejíž objemová hmotnost po ztvrdnutí ve vysušeném stavu je menší než 1500 kg / m3
Předpisová malta - malta předepsaného složení vyrobená podle předem určeného předpisu, jejíž vlastnosti vyplývají z daného poměru složek
Pevnost malty v tlaku - pevnost v tlaku stanovená na zlomcích trámců 40 x 40 x 160 mm, které byly podrobeny zkoušce únosnosti v ohybu podle EN 1015-11

Maltové spáry

Ložná spára - vrstva malty mezi ložnými plochami zdicích prvků
Příčná spára -  styčná maltová spára kolmá k ložné spáře i k líci stěny
Podélná spára - svislá maltová spára uvnitř stěny, rovnoběžná s lícem stěny
Tenká spára - spára tl. nejvýše 3 mm
Dilatační spára - spára umožňující volné objemové změny zdiva v rovině stěny
Spárování - dohotovení maltové spáry během provádění režného zdiva
Vyspárování - vyplnění a dohotovení proškrábnutých spár režného zdiva

Druhy stěn

Nosná stěna - stěna určená pro přenášení zejména svislého zatížení (s plochou větší než 0,04 m2)
Jednovrstvá stěna - stěna bez vnitřní dutiny nebo bez svislé spáry ve své rovině
Vrstvená (dutinová) stěna -  skládá se ze dvou rovnoběžných jednovrstvých stěn účinně spojených sponami nebo výztuží ložných spár. Dutina může být nevyplněná nebo úplně či částečně vyplněna nenosným tepelně izolačním materiálem
Dvouvrstvá stěna – skládá se ze dvou rovnoběžných zděných vrstev, mezi nimiž je souvislá průběžná spára tl. max. 25 mm  úplně vyplněná maltou a jsou účinně spojeny stěnovými sponami
Vrstvená (dutinová) stěna s výplňovým betonem  - mezi dvěma zděnými rovnoběžnými vrstvami je dutina tl. min. 50 mm vyplněna betonem. Vrstvy jsou účinně spojeny stěnovými sponami
Stěna s lícovou vrstvou - stěna s lícovými zdicími prvky, které jsou spojeny vazbou s rubovými zdicími prvky a spolupůsobí s nimi
Stěna s obvodovými pruhy malty - stěna, v níž jsou zdicí prvky uloženy v ložných spárách na dvou pruzích obyčejné malty, umístěných při obou lících stěny
Přizdívka – tvoří vnější líc stěny, není s ní spojena vazbou nebo rámovou konstrukcí
Ztužující stěna - stěna, která je kolmá na jinou, tvoří pro ni podporu vzhledem k působení vodorovných bočních sil a snižuje v ní účinek vzpěru
Smyková stěna - stěna přenášející vodorovné síly ve své rovině
Nenosná stěna – není určena pro přenášení zatížení

Nízkoenergetická stavba je ekonomická stavba.

Novinky
Nemovitosti kupujte jen u osvědčené realitní kanceláře!

31. 12. 2012

Sháníte vlastní bydlení? Uvažujete o koupi vlastního rodinného domu, menšího bytu nebo o pronájmu nemovitosti? Pak jste tu správně! Více v článku na Nemovitosti kupujte jen u osvědčené realitní kanceláře!

Pořizujete si nové bydlení?

30. 11. 2012

Stavíte, kupujete nebo pronajímáte nemovitost? Poradíme vám, jak nenaletět a jak následně své vlastní bydlení zařídit! Více v článku na Pořizujete si nové bydlení?

O klimatizace je stále větší zájem

06. 11. 2012

Rostoucí zájem o klimatizace potvrzují nejen výrobci klimatizací, ale i jejich distributoři a prodejci. Klimatizace mají v dnešní moderní době celoroční využití. V létě si klimatizací můžeme vzduch ochladit, v zimě naopak přihřát. Lze tedy zjednodušeně říci, že klimatizace funguje v létě jako lednice a v zimě jako topení. Více v článku na O klimatizace je stále větší zájemBulletin Ekonomických staveb

Podělte se s ostatními
    Pridat.eu